جامعه ايمن

جامعه ايست مبتني بر پيشگيري از حوادث كه متكي به مشاركت مردم و دخالت مسئولين محلي و همكاريهاي بين بخشي مي باشد دراين مدل اهداف و شاخصهاي منظور شده كه با رسيدن به آنها جامعه مورد نظر ايجاد ميشود و ميتوان به شبكه جهاني جامعه ايمن پيوست .

جامعه ايمن طوري طراحي شده است كه يك تيم متشكل از نمايندگان تمامي مسئول در سطح يك شهرستان با همفكري و همكاري نزديك و با جلب مشاركت مردم و رياست فرماندار مسئول تامين حفظ ايمني جمعيت تحت پوشش خود خواهند بود . و جامعه اي ايجاد خواهند نمود كه سوانح و حوادث در آن به صفر برسد . پس هدف از ايجاد چنين جامعه اي به حداقل يا حتي به صفر رساندن سوانح و حوادث و آسيب هاست .

اولين اقدام با ارزش براي ايجاد يك جامعه ايمن برقراري ارتباط زمينه اي در جامعه و چگونگي ميزان مداخلات ، سازمانها و ارگانهاي ديگر است آغاز تامين ايمني در جوامع با بكاربردن روشهاي تعليم و تربيت و تغييرات محيطي است كه با اجراي قانون همراه است .

ايمني براي خانواده ، جان عزيزان خود را حفظ کنيم